REGULAMIN IMPREZ
ORGANIZOWANYCH W RAMACH CYKLU
„ALEJE – TU SIĘ DZIEJE!”

 1. Imprezy organizowane w ramach cyklu „Aleje – tu się dzieje!” są dostępne dla wszystkich osób (wstęp jest wolny) pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa, porządku w czasie trwania imprezy i w zależności od wolnych miejsc podczas trwania imprezy (decyduje organizator).

 2. Uczestnicy imprez (w tym również dziennikarze, fotoreporterzy, fotografowie) zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań organizatora imprez oraz osób odpowiedzialnych za imprezy – wyznaczonych przez organizatora, w tym:

  1. zachowania bezpiecznej odległości – nie mniejszej niż 1 m od sceny oraz umieszczonych na widowni kamer, pulpitów sterowania światłem i dźwiękiem, kabin, ekranów, telebimów, przewodów i innych przedmiotów znajdujących się w strefie dla publiczności;

  2. przestrzegania zakazu wchodzenia na zaplecze sceniczne.

 3. Bezpieczeństwo uczestnikom imprez zapewnia organizator, bądź każdorazowo przedstawiciel wyznaczony przez organizatora oraz w trakcie wybranych wydarzeń osoba przeszkolona pod względem medycznym.

 4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprez, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprez oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

 5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprez do przestrzegania:

  1. zapisów regulaminu,

  2. zasad bezpieczeństwa pożarowego,

  3. zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprez.

 6. Zabrania się:

  1. wnoszenia i posiadania na terenie imprez: broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wszelkich naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestnikom imprez, napojów alkoholowych, wszelkich środków odurzających i substancji psychotropowych;

  2. używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób;

  3. wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez organizatora imprezy w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy przebieg organizowanych imprez;

  4. wjeżdżanie na teren imprez na deskorolkach, rolkach, wrotkach, rowerach itp.

 7. Osoby uczestniczące w imprezie wraz ze zwierzętami zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i uniemożliwienie im bezpośredniego kontaktu z innymi zwierzętami lub ludźmi.

 8. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla współuczestników imprez.

 9. Organizator ma prawo odmówić wstępu na imprezy lub usunąć z terenu imprez osoby zachowujące się agresywnie oraz pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach przekazać je Straży Miejskiej lub Policji.

 10. Uczestnictwo w imprezie organizowanej w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją akcji oraz w działaniach informacyjnych i promocyjnych organizowanej akcji.

 11. Regulamin akcji „Aleje – tu się dzieje!” dostępny jest u organizatora.

 12. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karno – administracyjna.

ORGANIZATOR